เนื่องขณะนี้ Hard Disk เสียกำลังดำเนินการแก้ไข ใช้เวลาประมาณ 1 สับดาห์
จำเป็นต้องปิด SERVER ชั่วคราว จะเปิดประมาณวันพุธที่์ 24 มกราคม 2561
ต้องอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย